Pristupnica za korištenje mBBI usluge


Molimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.

Kako funkcioniše online prijava?


Vrsta mobilnog uređaja:Izjava korisnika eBBI/mBBI/KVIKO usluge:

Izjavljujem da sam prilikom potpisa i podnošenja Pristupnice upoznat/a sa Općim uslovima poslovanja po tekućem računu, te potvrđujem da sam jedan primjerak ovih Općih uslova primio/la (preuzeo/la). Nadalje, izjavljujem da sam upoznat/ta da su Opći uslovi sastavni dio Pristupnice te da imaju karakter Ugovora zaključenog na neodređeno vrijeme, koji obavezuje Korisnika eBBI/mBBI/KVIKO usluge i BBI d.d. Sarajevo kao ugovorne strane. Potpisom Pristupnice potvrđujem da prihvatam Opće uslove, te da sam upoznat/ta s načinom obračuna i visinom naknada za usluge BBI d.d. Sarajevo. Također potvrđujem da sam upoznat/ta i saglasan/na sa pravom izmjene Općih uslova od strane BBI d.d. Sarajevo, kao i to da da će mi izmijenjeni Opći uslovi biti dostupni na oficijelnoj web stranici Banke (http://www.bbi.ba). Izjavljujem da elektronsko potpisivanje platnog naloga korištenjem korisničkog imena, lozinke i potvrdom identifikacijske šifre (SMS token, Soft token, PKI USB ključ, PIN) ima istu snagu kao i moj svojeručno potpisani nalog. Potpisom ove Pristupnice, saglasan/a sam sa obradom podatka o svom matičnom broju (JMBG) kao i ostalih ličnih podataka sadržanih u istom te sam saglasan/a da se navedeni podaci u svrhu provedbe ove usluge dostavljaju trećim licima-davaocima usluga, prema kojem se vrši plaćanje a na osnovu mog naloga unesenog kroz elektronske usluge. Potpisivanjem ove Pristupnice obavezujem se da ću poduzeti sve mjere zaštite od zloupotrebe od strane neovlaštenih lica, te izjavljujem da BBI d.d. Sarajevo ne odgovara za bilo kakvu štetu uzrokovanu zloupotrebom eBBI/mBBI/KVIKO usluge za fizička lica od strane neovlaštenih osoba. Saglasan/na sam da mi se Banka može obraćati putem telefona ili elektronskom poštom, kao i da na moju navedenu adresu može dostavljati materijale kojim će me obavještavati o pogodnostima i novim uslugama Banke. Također sam upoznat/ta i saglasan/na sa ustupan-jem ličnih podataka Banci, a koje Banka dalje može koristiti u skladu sa Zakonskim okvirom.